Càlculs elèctrics


L’electricitat era un fenomen conegut des de molt antic, però no passava de ser una curiositat. Al segle XIX, va deixar de ser-ho per convertir-se en l’energia per impulsar-ho gairebé tot. Per exemple, les màquines de calcular.

Tema: Càlculs  |  Paraules clau: , , , , , , , , ,

Constants universals


La naturalesa és, d’una o altra manera, canviant. Per això, quan es quantifiquen els fenòmens naturals, en resulten números que també són canviants. Hi ha, però, excepcions: alguns d’aquests números no canvien mai.

Tema: Números  |  Paraules clau: ,