Constants universals


La naturalesa és, d’una o altra manera, canviant. Per això, quan es quantifiquen els fenòmens naturals, en resulten números que també són canviants. Hi ha, però, excepcions: alguns d’aquests números no canvien mai.

Tema: Números  |  Paraules clau: ,

El número d’or


Els criteris per apreciar el que és formalment atractiu i el que no ho és depenen de les persones i de les èpoques, per això es diu que de gustos no hi ha res escrit. En realitat, però, sí que se n’ha escrit alguna cosa: hi ha maneres de mesurar la harmonia.

Tema: Números  |  Paraules clau:

El profeta dels números


Gairebé tothom ho sap: en un triangle rectangle, la suma dels quadrats dels catets equival al quadrat de la hipotenusa. Aquest teorema li ha donat molta fama, però ell va fer molt més que això.

Tema: Números  |  Paraules clau: ,

Números d’infidels


Els números romans són elegants i adornen certs indrets, però a l’hora de fer-hi operacions tot són inconvenients. Per sort van ser substituïts per uns números que provenien de l’Orient, molt més idonis pels càlculs.

Tema: Números  |  Paraules clau: , , ,

Números enormes


De vegades, fem servir números molt grans. Per exemple, ens referim als sis mil milions d’habitants que hi ha a la Terra, o als cent mil milions d’euros del pressupost d’un estat… Però hi ha números molt, molt més grans.

Tema: Números  |  Paraules clau:

Números notables


Els números són del tot presents en la vida quotidiana. Però els números que fem servir són, normalment, d’una classe més aviat reduïda. Hi ha altres classes de números, i alguns són famosos.

Tema: Números  |  Paraules clau: , ,

Números qualificats


Els matemàtics classifiquen els números en naturals, enters, fraccionaris, racionals… Però hi ha, també, números amb altres adjectius, com si tinguessin uns atributs més enllà de la matemàtica.

Tema: Números  |  Paraules clau: , , ,

Pedres i símbols


La capacitat de quantificar és molt antiga, segurament tan antiga com la capacitat d’escriure. Però, com ho feien els humans primitius per representar números? I per fer càlculs elementals, com ara sumes i restes?

Tema: Números  |  Paraules clau: , ,

Potències de 10


Una bona part dels coneixements humans estan quantificats, numeritzats. S’ha arribat a mesurar tant l’espai estel·lar com el subatòmic. Avui fem una mena de viatge a través de les mesures conegudes: les més grans i les més petites. Preparats?

Tema: Números  |  Paraules clau: , ,