Ivan Sutherland

Col·laboració de Joan Terrades per al capítol Animació digital

Programador informàtic nascut a Hastings (Nebraska). El seu èxit recau principalment en la creació del software “Sketchpad”. Aquesta invenció permet una aproximació en la manipulació computeritzada d’objectes gràfics, per tant, el podem considerar com el primer software de dibuix.

El projecte Sketchpad: A Man-Machine Graphical Communications System naix l’any 1962 a l’interior de Lincoln Laboratory del Institut Tecnològic de Massachussets, que es una de les principals institucions dedicades a la docència i descobriment en els EEUU. En aquest entorn Ivan Edward Sutherland genera la tesi que aporta els fonaments de gràfics interactius a l’ordinador.

El programa Sketchpad funciona a partir de la topologia de la figura representada, descrivint amb exactitud les relacions amb les diferents parts que la composen. Tal plantejament es coneix com programació orientada a objectes, la qual ofereix una major facilitat de mantenir, reutilitzar i escriure els programes.

L’any 1963 el sistema Sketchpad fou introduït en les universitats causant una gran expectació. El fenomen mes interessant de la demostració consistia en observar com la computadora calculava quines línies eren les definides per l’objecte representat al mateix temps que desapareixia de la pantalla la resta.

Les línies ocultes s’emmagatzemaven en la memòria, en la base de dades, per tant, cada cop que es situava el cos en una posició diferent respecte a l’observador se les podía plasmar un altra vegada a la pantalla. Las limitacions del programari provenien més de la capacitat del ordenador, el Tx-2, que del principi conceptual plantejat per Ivan Sutherland.

Altres fites obtingudes per Ivan Edward Sutherland en l’àmbit informàtic son:
1.- Aconseguir que SIMON, un dels primers dispositius electromecànics, capaç de realitzar càlculs digitals inventat per Edmund Berkeley, aprengués a dividir mitjançant un total de 8 pagines en cinta de paper.
2.- Obtenir el diploma en enginyeria elèctrica en la universitat de Carnegie Mellon universitat privada de investigació.
3.- Participar en l’Agencia de Seguretat Nacional dels EEUU, quan estava complint el servei militar, amb el càrrec d’enginyer elèctric.
4.- Ocupar un lloc en l’Agencia de Projectes de Investigació Avançada (ARPA), departament que forma part del ministeri de defensa dels EEUU, on dirigí una sèrie de treballs sobre la multiprogramació, e intel·ligència artificial.
5.- En el 1965 aporta al congres de l’IFIP (Internacional Federation of Information Processig) un conjunt de idees respecte el grafisme i l’univers virtual.
6.- Va ser assignat professor d’electrònica en Hardvard l’any 1966 i posteriorment en Utha al 1968.
7.- L’any 1976 es converteix en el president del departament d’informàtica de Caltech, Institut Tecnològic de Califòrnia dedicat a la ciència, enginyeria e investigació. Una de les tasques que desenvolupa el centre es controlar i dirigir el Jet Propulsion Laboratory de l’agencia espacial NASA, departament encarregat en la construcció i l’operativitat de naus no tripulades.
A part de tots aquests mèrits professionals cal destacar la seva participació en l’evolució d’Internet. Degut a l’influencia que rep de Licklider, Sutherland i altres membres reconeguts en el àmbit de l’informàtica com Bob Taylor i Lawerence G. Roberts es comença a pensar en la comunicació entre computadores.

Col·laboració de Joan Terrades per al capítol Animació digital